News

2011 Thousand Islands Two-day tours

2011/04/19 09:49

The Green staffs made a two-day tour(from 16th to 17th, April) to Thousand Islands.

Fuchun Taoyuan、Jou Xiao Bi Yun Dong

ZhuanYuan Bridge、Hai Gong Ci

 Thousand Islands